További mentesítések címkéhez tartozó bejegyzések

A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgatárgy alóli további mentesítések

Modern Mobil Group Kft.

Modern Mobil Group Kft.

A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgakötelezettség alól mentesül az, aki meglévő „Lassú jármű” vezetői igazolványa alapján mezőgazdasági vontató vezetésére „T” kategóriás vizsgát kíván tenni.

Mentesítések a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” tan- és vizsgatárgyból

 • Munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés:
 • munkavédelmi szakmérnöki oklevél;
 • munkavédelmi üzemmérnöki oklevél;
 • felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett oklevél;
 • munkavédelmi technikusi oklevél;
 • középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél.
 • A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. január 1-je után tett sikeres vizsga a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból.

A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni.

A tanfolyamra való felvétel módja:

Autósiskolánk járművezető képzést – jelenleg – A1, A24+, B, C, CE, D kategóriában végez a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelete „a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól” a továbbiakban: Képzési Rendelet mellékletei, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott, az egyes járműkategóriákra vonatkozó „Tantervi és vizsgakövetelmények”- alapján.

Valamennyi tanfolyamunkon teljes képzési szolgáltatást biztosítunk, amely elméleti (tantermi), és gyakorlati részből áll.

Jelentkezéskor Képzőszerv tájékoztatja a Tanulót az általa végzett képzés és a vizsgára bocsátás feltételeiről. Biztosítja, hogy a Tanuló a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő képzésben vegyen részt.

Képzésre az vehető fel, aki:

 • a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, vagy
 • tanfolyami képzés esetén annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb,
 • megfelel a külön jogszabályokban megfogalmazott orvosi és pályaalkalmassági,
 • valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek,
 • a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik.

A tanfolyamra való beiskolázás a Tanulóval megkötött, a jogszabályi előírásoknak megfelelő – 18 életévét még be nem töltött tanuló esetében – a törvényes képviselővel, gondviselővel aláíratott – írásbeli (felnőttképzési) szerződés alapján történik. (1. számú melléklet).

Ha a képző szerv a jelentkezés időpontjában – az általa vizsgálható okmányok és a tanuló nyilatkozata alapján – megállapította, hogy a tanuló a vizsgára bocsátásra vagy a vezetői engedély kiadására vonatkozó feltételeknek nem felel meg, erről a tényről a tanulót tájékoztatja.

Előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok kategóriánként

Egészségi alkalmasság: A1, A24+, B kategóriára való jelentkezés esetén a jelentkező köteles az alkalmassági vizsgálat elvégzésére az első fokon jogosult orvosnál (háziorvos) megjelenni, magát a szükséges 1. csoportú előzetes egészségi alkalmassági vizsgálatnak alávetni. A 13/1992. (VI.26.) NM rendelet alapján az „AM” kategória esetén orvosi alkalmassági vélemény nem szükséges.

Pályaalkalmasság: előzetes pályaalkalmassági vizsgálat csak akkor szükséges, ha azt az orvosi vizsgálat során elrendelték.

A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz a külön jogszabályban előírt gépjármű vezetési gyakorlatból tett öt sikertelen vizsga számításánál a megelőző két éven belül, azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni. Amennyiben a vizsgázó valamely kategóriában, alkategóriában, kombinált kategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.

Előzetes pályaalkalmassági vizsgálaton szerzett alkalmas minősítés szükséges:

 • a megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetéséhez – a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző gépjármű vezetéséhez,
 • nemzetközi közúti személyszállítást végző autóbusz vezetéséhez,
 • nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépkocsi,vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetéséhez,
 • a külön jogszabályban meghatározott veszélyes áru szállítását végző gépjármű vezetéséhez,
 • ha azt a gépjárművezető előzetes orvosi vizsgálata során – a külön jogszabályban foglaltak szerint elrendelték.

A pályaalkalmassági vizsgálaton megállapított minősítés a következő alkalmassági kategóriákra vonatkozhat:

  • a) alkalmassági kategória: a megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetése,
  • b) alkalmassági kategória:
 • a közúti közlekedési szolgáltatás keretében személyszállítást végző autóbusz (trolibusz), személygépkocsi,
 • a nemzetközi közúti személyszállítást végző autóbusz, amelyben a vezetőülésen kívül legalább 17 állandó ülőhely van,
 • a veszélyes áru szállítását végző gépjármű vezetése,
  • c) alkalmassági kategória:
 • 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetése,
  • d) alkalmassági kategória: az a)-c) pontban nem említett gépjármű vezetése.

A pályaalkalmassági vizsgálat során, e rendelet hatálybalépését megelőzően szerzett pályaalkalmassági minősítés a vezetői engedélybe történt – az alábbiakban felsorolt – bejegyzések valamelyikével is igazolható:

 • I. pályaalkalmassági kategóriának felel meg:
  • január 1-je előtti „C” kategóriás vezetői engedély,
  • április 1-je előtti gépjárművezetői állás vállalására jogosító vezetői engedély,
  • 1 július 1-je és 1978. április 1-je között kiadott gépjárműkezelői bizonyítvány,
  • pályaalkalmassági kategória megszerzését igazoló PÁV határozat;
 • II. pályaalkalmassági kategóriának felel meg:
  • április 1-je és 1988. december 31-e közötti „D” kategóriás vezetői engedély,
  • pályaalkalmassági kategória megszerzését igazoló PÁV határozat;
 • III. pályaalkalmassági kategóriának felel meg:
  • az 1978. április 1-je után kiadott gépjárműkezelői bizonyítvány,
  • pályaalkalmassági kategória megszerzését igazoló PÁV határozat

Tanfolyamra való felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei kategóriánként (lásd. adott kategóriás tájékoztató)

A képzésre az vehető fel, aki:

 • a megszerezni kíván vezető engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, vagy
 • tanfolyami képzés esetén annál legfeljebb 6 hónapnál fiatalabb,
 • megfelel a külön jogszabályokban megfogalmazott orvosi, pályaalkalmassági valamint közlekedésbiztonsági feltételeknek. A képzés megkezdésekor nyilatkozik arról, hogy megfelel a Képzési rendelet 10. (1) bekezdés e) pontjában foglaltaknak (a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik)

(Alapfokú iskolai végzettség: a közoktatásról szóló törvény szerinti alapfokú iskolai végzettség, vagy a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint azzal azonos végzettségi szintnek megfelelő külföldön szerzett iskolai végzettség)

A vizsga alóli felmentést, valamint indokolt esetben a szóbeli vizsgát a közlekedési hatóság határozattal és a jelentkezési lapon tett bejegyzéssel engedélyezi.

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:

 • a tanfolyam elméleti részét a vállalkozási feltételekben meghatározott óraszámok szerinti tanórákon való részvétel és az előírt feladatokat a képző szerv által igazoltan elvégezte és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, továbbá a Képzési rendelet 7. szerinti igazolást a közlekedési hatóság részére a jelentkezési lapon bemutatta vagy annak elvégzése alól a 4. § (6) bekezdésében foglaltak alapján mentesült, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet
 • amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 • megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek
 • tanfolyami képzés esetén legfeljebb három hónappal fiatalabb
 • a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik
 • a vizsgára való jelentkezésig – a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével – a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette.

Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható az is, aki

 • „A” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A korl.” kategóriás vagy „A2” vagy „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A korl.” kategóriára vagy „A1” vagy „A2” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:

 • Megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek,
 • A jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte,
 • Az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, vagy a vizsgakötelezettség alól mentesült és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes,
 • A tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét a tanulók számára a képzőszerv által elkészített vállalkozási feltételekben meghatározott óraszámok szerinti tanórákon elvégezte és az erről szóló igazolást a közlekedési hatóság részére bemutatta; ez a követelmény nem vonatkozik arra, aki a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részének az elvégzése alól felmentést kapott, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet,
 • a Képzési rendelet 3. számú melléklet 3.2.1. táblázatában meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette,
 • a vizsgára való jelentkezésig a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette,

Forgalmi vizsga – a „B” kategóriás képzés kivételével – sikeres járműkezelési,rutin vizsga után tehető.

Az A1, A24+ kategóriában vizsgázók gyakorlati vizsgáján az első járműkezelési vizsga kezdetén a vizsgabiztos átveszi a jelenlétében aláírt kötelező „Nyilatkozatot”. (Képzési rendelet 7.2.4.1. pont) A nyilatkozat hiánya vagy az aláírásának megtagadása esetén a vizsga nem folytatható le.

Az elméleti vizsga

A közúti járművezetők vizsgáztatását a közlekedési hatóság végzi. A vizsgát a közlekedési hatóság szervezi. A vizsgák helyét és időpontját is a közlekedési hatóság jelöli ki. A vizsgatárgyra vonatkozó vizsgakötelezettség teljesítése alól felmentést – kérelemre – megfelelő képesítés, végzettség esetén a közlekedési hatóság ad.

Az elméleti vizsga írásbeli, szóbeli, vagy számítógépes elméleti vizsga lehet. Az egyes vizsgatárgyak típusát a vonatkozó jogszabályok alapján a közlekedési hatóság határozza meg. A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett: a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.

A magyar nyelvet nem beszélő külföldi állampolgárságú személy vizsgára jelentkezésekor nyilatkoztatni kell a jelentkezőt arról, hogy milyen nyelven kíván vizsgázni, és ezt a jelentkezési lapon is fel kell tüntetni. A vizsgát bizottság folytatja le. Egy bizottság két fő vizsgabiztosból áll. A vizsga a vizsgázók személyazonosságának megállapítását követően kezdhető meg. A magyar nyelvet nem beszélő vizsgázók szóbeli vizsgája az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodától kirendelt tolmács közreműködésével történik. Amennyiben az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda a tolmácsolást nem tudja biztosítani, akkor annak ellátására a szükséges nyelvben jártas más alkalmas személyt kell kirendelni.)

 • az egészségi állapotából következően – a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan – szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat
 • az a – szakorvosi igazolással rendelkező – hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.

Az elméleti vizsgán a vizsgahelyiségben csak a vizsgázók, a vizsgabiztosok, a vizsgarendező, a vizsgáztatást ellenőrző személyek, a vizsgabiztos jelöltek és szükség esetén a tolmács tartózkodhatnak. Elméleti vizsga csak olyan vizsgateremben tartható, amelyet a közlekedési hatóság előzetesen arra alkalmasnak nyilvánított.

A közúti járművezetők elméleti vizsgája – a Képzési Rendelet 12. § (2) bekezdésben foglaltak szerint kizárólag számítógépes elméleti vizsga a továbbiakban: SZEV) formájában bonyolítható le. A rendelkezésre álló különböző nyelvű SZEV-vizsgaanyagok közül a vizsgázó állampolgárságára tekintet nélkül választhat.

A tolmács közreműködésével történő elméleti vizsgaigényt a kért vizsgaidőpontot megelőzően legalább 15 nappal korábban kell benyújtani a közlekedési hatósághoz.

Vizsgát az a vizsgázó tehet, aki a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, a kiírás szerinti időpontban a vizsga helyszínén vizsgára alkalmas állapotban megjelent, személyazonosságát hitelt érdemlően igazolni tudja. A vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban pontosan meg kell jelennie. A már hitelesített (lezárt) vizsgajegyzőkönyvre további vizsgázó nem vehető fel.

Az elméleti vizsgák esetén a vizsgabiztos tájékoztatásának megkezdése után érkező vizsgázó a vizsgán nem vehet részt. A vizsgabiztos a vizsgajegyzőkönyv és a személyazonosító igazolvány adatai alapján egyezteti és ellenőrzi a vizsgázó személyazonosságát. Személyazonosító igazolvány hiányában el kell fogadni a diákigazolványt (14. életév betöltéséig), útlevelet, vagy a kártyaformátumú vezetői engedélyt. Szembenéző fényképet (arcképet) nem tartalmazó, vagy lejárt érvényességű igazolvány a személyazonosság igazolására nem használható.

A vezetői engedéllyel rendelkező vizsgázónak a vezetői engedélyét a vizsgán minden esetben be kell mutatnia, ennek hiányában a vizsga nem tartható meg. Csak meglévő, érvényes vezetői engedélyének bemutatásával tehet vizsgát a vizsgázó abban az esetben, ha a vizsga letételéhez az előírt feltételként meghatározott kategória meglétét kell igazolnia.”

Aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, legkorábban három munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát. Sikertelen elméleti vizsga esetén a Tanuló a vizsga helyszínén is intézheti a pótvizsgára jelentkezést és a vizsgadíj befizetését.

A gyakorlati oktatás:

A vezetési gyakorlat tantárgyat szakoktatói felügyelet mellett lehet gyakorolni. A gyakorlásra a közlekedési hatóság által hitelesített, a tanuló nevére a képző szerv által a „Bizonylati Albumban” meghatározott módon kiállított vezetési karton jogosít. A vezetési gyakorlat tantárgy oktatása akkor minősül a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet szerinti oktatásnak, ha a vezetési kartont a szakoktató a „Bizonylati Album”-ban előírt szabályok szerint kitöltötte és a tanuló az egyes gyakorlati órák megkezdésekor és befejezésekor – a gyakorlati foglalkozás kezdete és befejezése pontos idejének feljegyzése mellett – saját kezűleg aláírta.

A járművezetési gyakorlat oktatása során – a kétkerekű járművek vezetésének oktatását kivéve – egy oktató egyidejűleg csak egy tanuló oktatását végezheti. A kétkerekű járművek vezetésének oktatása során egy oktató egyidejűleg az alapoktatási feladatok oktatásánál maximum három főt, a főoktatásnál maximum két főt oktathat.

A vezetési gyakorlat oktatása során – a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően – a tanuló, a szakoktató, a tolmács, a szakfelügyelő és az ellenőrzésre jogosult személyek, a képzés ellenőrzésének akadályozása nélkül az iskolavezető, a megfigyelő szakoktató, a szakoktató jelölt, valamint az iskolavezető engedélyével a tanuló hozzájárulásával megjelölt más személy tartózkodhat. Motorkerékpár hátsó ülésén oktatás közben személy nem szállítható.

A jármű biztonsági ellenőrzésére, technikai kezelésére, valamint a manőverezési feladatok elsajátítására irányuló alapoktatást alapvetően gyakorló pályán kell végezni. Pedagógiai és módszertani szempontok alapján azonban a jármű technikai kezelésének oktatása részben – a szakoktató által elfogadhatónak tekintett forgalmi körülmények mellett – a közúti forgalomban is történhet.

A főoktatás – „B” kategóriás képzés kivételével” – csak sikeres járműkezelési vizsga után kezdhető el.

Oktatás helyszíne:

 • Rutin és járműkezelés: 3200 Gyöngyös, Déli Külhatár út 10-12. rutinpálya
 • Bü. 3200 Gyöngyös, Déli Külhatár út 10-12.
 • Főoktatás: kezdés és befejezés az oktatóval egyeztetett helyszínen

A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló kötelezően előírt felszerelése:

 • bukósisak,
 • szemüveg (a bukósisak kialakításától függően),
 • protektoros hosszúnadrág (nadrágba, vagy nadrágra illeszthető térdprotektorral) és protektoros dzseki (dzsekibe, vagy dzsekire illeszthető könyök és gerincprotektorral
 • protektoros kesztyű,
 • magas szárú, zárt cipő vagy csizma,
 • elöl-hátul „T” betűjelzéssel ellátott, tanulónként eltérő színű vagy számozott tanulómellény,

A gyakorlati vizsga

A járműkezelési és a forgalmi vizsgán a vizsgajárműben egy vizsgázó, valamint – a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően – a vizsgabiztos (ok), a szakoktató, a vizsgáztatást ellenőrző személy (ek) és a vizsgabiztos-jelölt foglalhatnak helyet.

A meghatározott személyeken túlmenően a járműkezelési és a forgalmi vizsgán, amennyiben a vizsgán nincsen szakfelügyelet, a vizsgajárműben – a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően – helyet foglalhat a képző szerv iskolavezetője vagy – az iskolavezető felelőssége mellett – írásban meghatalmazott megbízottja, azonban sem az iskolavezető sem megbízottja a vizsga rendjét részvételével nem zavarhatja meg. Az írásbeli meghatalmazás legfeljebb egy napra szólhat.

A vizsgázónak a gyakorlati vizsgákon igazolnia kell a személyazonosságát, át kell adnia a vizsgabiztosnak a meglévő vezetői engedélyét és a vezetői engedélybe be nem jegyzett kategória megszerzését tanúsító vizsgaigazolást.

Motorkerékpár hátsó ülésén vizsga közben személy nem szállítható.

Az első járműkezelési vizsga kezdetén a vizsgabiztos átveszi a jelenlétében aláírt, alábbi minta szerinti „Nyilatkozatot”. A nyilatkozat hiánya vagy az aláírásának megtagadása esetén a vizsga nem folytatható le.

Azon 24. életévét betöltött vizsgázó esetében, aki nem rendelkezik „A2” alkategóriás vezetői engedéllyel, ez esetben a járműkezelési vizsga kiegészül az „alkalmassági feladat” végrehajtásával.

Az „AM” és „A” kategóriás, valamint az „A1” és „A2” alkategóriás járműkezelési vizsgáztatást december 1-je és március 1-je között szüneteltetni kell. November hónapban a hirtelen változó út és időjárási viszonyokra tekintettel a vizsgák megtartásáról a közlekedési felügyelőség jogosult dönteni.

Forgalmi vizsga csak a közlekedési hatóság által kijelölt vizsgaútvonalon tartható. A kijelölés időkorlátozást is tartalmazhat. A vizsgaútvonal magában foglalja a vizsga kiindulási helyét és az útvonal főbb csomópontjait is. A kijelölt vizsgaútvonalak jegyzékét a közlekedési hatóság az NKH honlapján teszi közzé.

A vizsga felfüggesztése és érvénytelenítése

Nem tartható meg a vizsga, illetve nem folytatható, ha a vizsgáztatás feltételei nem biztosítottak és emiatt a vizsgázó teljesítménye objektív módon nem értékelhető. Ebben az esetben, vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértése esetén a vizsgabiztos köteles a vizsgát felfüggeszteni.

A vizsgabiztos felfüggeszti azon vizsgázó vizsgáját, aki:

 • személyazonossága vagy személyi adatai tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette vagy azt megkísérelte,
 • a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési, a járműkezelési, vagy a forgalmi vizsgán a jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg,
 • a vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával, ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett, vagy
 • az objektív értékelést ellehetetleníti, vagy a vizsga eredményét befolyásoló, illetve meg nem engedett segédeszközt (pl. mobiltelefon, kép vagy hangrögzítő eszköz) használ.

A Képzési Rendelet 15. § (2) bekezdésben meghatározott esetekben a közlekedési hatóság az érintett vizsgázót a vizsgától legfeljebb hat hónapi időtartamra eltilthatja.

A vizsgabiztos a vizsgát felfüggesztheti és a vizsgázót a közlekedési hatóság a vizsgától legfeljebb három hónapi időtartamra eltilthatja, ha a vizsgázó a vizsga rendjét megzavarta.

A vizsgabiztos a vizsgát abban az esetben is felfüggesztheti, ha a szakoktató a vizsga rendjét megzavarta, vagy a vizsga eredményének befolyásolására törekedett. Ebben az esetben a közlekedési hatóság a szakoktatót – legfeljebb hat hónapi időtartamra – a szakoktatói tevékenységtől eltilthatja.

A közlekedési hatóság érvényteleníti azt a vizsgát, amelyet a vizsgázó a közlekedési hatóság félrevezetésével, hamis adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tett le. Amennyiben a vizsgaigazolást a közlekedési hatóság már kiadta, a vizsga érvénytelenítéséről szóló jogerős határozatot az ügyfél lakóhelye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának szervezeti egységeként működő okmányirodának (a továbbiakban: okmányiroda) is meg kell küldeni.

A vizsgák érvényessége, a vizsgaigazolás kiállítása

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes.

Ha a vizsgázó a meghatározott időtartam alatt az adott kategóriához, alkategóriához, tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

Az adott kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló Képzési Rendeletben előírt összes vizsgakövetelmény teljesítéséről az utolsó vizsgát követően a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki.

A vizsgaigazoláson szöveges bejegyzés alkalmazásával kell feltüntetni azt a körülményt, ha a vizsgázó bármely járművezetési vizsgát (járműkezelési, vagy forgalom) automata sebességváltóval rendelkező járművön tette le.

A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni.

A vizsgaigazolás kiadásának a Képzési Rendelet 14. § (5) bekezdésben foglaltakon túl feltétele továbbá az alapfokú iskolai végzettség 10. § (4) bekezdésének megfelelő hitelt érdemlő igazolása:

 • a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel
 • az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint
 • a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

A vezetői engedély kiadása

Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá a Kormány 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletében meghatározott feltételeknek megfelel.

Vezetői engedélyt az alábbi bekezdésekben

 • nem követelmény a hat hónapos magyarországi tartózkodás igazolása, ha a harmadik ország állampolgárának kérelme a Magyarországon korábban megszerzett vezetői engedély pótlására irányul.
 • a nem magyar állampolgár kérelme alapján, a külföldön megszerzett vezetői engedélyhonosítására, illetve más EGT-állam hatósága által kiadott vezetői engedély cseréjére irányuló eljárás során a vezetői engedély kiadását megelőző hat hónapos magyarországi tartózkodás igazolása nem követelmény, ha a kérelem alapja a külföldi vezetői engedélybe bejegyzett érvényességi idő lejárata. Ez esetben a vezetői engedély kiadásának feltétele a tartózkodási jogosultságot igazoló okmány bemutatása mellett a külföldi személy jegyzőkönyvbe foglaltnyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van.

foglaltak kivételével – csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. Ha a kérelmező külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik, a közlekedési igazgatási hatóság jár el.

 • A magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság szerzi be a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó harmadik országbeli állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt. A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel az „AM”, az „A” és az „A” korlátozott kategóriára, továbbá az „A1”, és a „B1” alkategóriára érvényesített bejegyzéssel utas nem szállítható, valamint a „B”, kategóriára érvényesített bejegyzéssel pótkocsi nem vontatható. A vezetői engedély a járművezető alábbiak szerinti életkorának eléréséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít: „B” kategória esetében 18. életév, az „AM” kategóriánál 16. életév.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja

A népjóléti miniszter 31/1992. (XII. 19.) NM rendelete írja elő a közúti járművezetők elsősegély nyújtási ismeretei megszerzését.

Képzőszerv a tanulók igénye szerint indít elsősegély-nyújtó tanfolyamot.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések

 • az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,
 • az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,
 • védőnői,
 • dietetikusi,
 • mentőtiszti,
 • gyógytornász,
 • egészségügyi szakoktatói,
 • diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint
 • a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és
 • az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,

továbbá minden olyan vizsgázó, aki

 • július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;
 • január 1-je után:
 • bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,
 • „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,
 • „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot

További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.

A tanuló által biztosított jármű esetén a használat feltételei:

A Tanulóval kötött külön megállapodás alapján Autósiskolánk segítséget nyújt a Tanuló által biztosított saját járművel történő gyakorláshoz is. A járműnek mindenben meg kell felelnie a vonatkozó rendeletben előírt feltételeknek, továbbá érvényes CASCO biztosítással is rendelkezni kell. Az átalakítás, műszaki vizsgáztatás és az üzemeltetés költségei a Tanulót terhelik.

A hiányzás pótlásának módja

Elméletből a Képzőszerv által, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatalának előzetesen lejelentett tanrend szerinti óraszámot és gyakorlati tantárgyakból a minimálisan előírt tanórákat minden tanulónak teljesíteni kell. Az esetleges mulasztást a Tanulónak pótolni kell.

A Tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak tanteremben történő elméleti oktatására vonatkozó kötelező óraszám 10%-ánál kevesebbet hiányzott. Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a Tanulónak – azon témakörökből, melyeken a Tanuló nem vett részt – pótfoglalkozáson kell részt venni. Lehetőség van a soron következő tanfolyam megfelelő órájának díjmentes meghallgatására.

Gyakorlati vezetésnél a hiányzást szintén pótolni kell. Ha a gyakorlati tanóra a Tanuló hibájából marad el, az elmaradt óra díját a Tanuló köteles megfizetni.

Tanuló vizsgáját érintő váratlan megbetegedése esetén – a kérelem alapjául szolgáló orvosi igazolás csatolásával – írásban igazolási kérelmet terjeszthet elő a Vas Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségénél, hogy az elmaradt vizsgájának letételét a felügyelőség új időpontban, a vizsgadíj ismételt befizetése nélkül engedélyezze.

Az igazolási kérelmet a 2004. évi CXL. Törvény 66. § (4) bekezdésében meghatározott időn belül lehet beterjeszteni. A Felügyelőség a vizsgaigazolási kérelmet elbírálja, majd megküldi a tanuló részére a 2004. évi CXL. Törvény 66. § és 67. § (1) bekezdése alapján kibocsátott végzést.

Tanfolyamdíjak

Aktuális képzési díjainkat megtalálja a kategóriánkénti tájékoztatóban és honlapunkon.

Kedvezményekről, eseti akciókról honlapunkról értesülhet.

A tanfolyamdíjak esedékessége:

 • A tanfolyami szolgáltatást (elmélet, gyakorlat) csak előzetes díjfizetés ellenében lehet igénybe venni. Lehetőség van a tandíj részletekben történő befizetésére is.

A tandíjbefizetés módjai:

 • az ügyfélszolgálati irodáinkban (nyitvatartási időben) közvetlenül, számla ellenében
 • átutalási postautalvánnyal
 • banki átutalással

Ezektől eltérő pénzbefizetés /pl. készpénz átadása az oktatónak/ nem alkalmazható!

A tandíjak emelése vagy csökkentése:

 • A tandíjak változásánál, az emelés vagy csökkentés mértékéről, az életbelépés napjáról, az ügyfélfogadás helyén kihelyezett hirdetményben tájékoztatjuk a hallgatókat. A csoportos foglalkozások (elméleti tanfolyamrész) tandíjrésze a tanfolyam beindulása után nem változik.

A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei

A képzés bármely szakaszában lehetőség van másik autósiskolába történő áthelyezését kérni, mely jelen képzési szerződés Tanuló általi egyoldalú felmondásának minősül. Felhívjuk a figyelmet, hogy az áthelyezési kérelmet közvetlenül Képzőszerv vezetőjének kell benyújtani.

A Tanuló kezdeményezésére – az elbocsátó Képzőszerv „Képzési igazolás” nyomtatványt tölt ki három példányban, a hiteles adatok beírásával, ha képzését másik képző szervnél kívánja folytatni,

Az elbocsátó képző szerv által kitöltött igazolás egy példánya az elbocsátó képző szervnél marad, a másik két példányt a Tanuló kapja meg. Abban az esetben, ha a kérvényező fiatalkorú, a kérelmet a szülőnek (a törvényes képviselőnek) is alá kell írnia.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a másik autósiskolába történő áthelyezés iránti kérelemhez kapcsolódó ügyintézés díja, mely összeg a Tanuló által fizetendő a Képzőszerv által kibocsátott számla ellenében, a kérelem kitöltésével egyidejűleg.

A tanuló (vizsgázó) jogai és kötelezettségei

Joga van a tanulónak:

 • a képzés megkezdése előtt megismerni a Vállalkozási Feltételeket és a képzési szerződés tartalmát
 • a vizsga sikere érdekében díjmentesen látogatni párhuzamos tanfolyam óráit
 • oktatót, vagy kocsi típust választani,
 • oktatójával egyeztetni a gyakorlati vezetés idejét
 • 48 órával a megbeszélt időpont előtt lemondani a gyakorlati vezetést
 • panaszt tenni az iskolavezetőnél

A Tanuló kötelessége:

 • a képzési szerződésben vállalt kötelezettségeit betartani
 • a foglalkozásokon józan, kipihent, közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas állapotban megjelenni, azokon aktívan közreműködni, kulturáltan viselkedni
 • a tanórák- és vizsgák díját előre megfizetni
 • a tanfolyami órákra készülni, az oktató utasításait betartani
 • a munkavédelmi előírásokat betartani
 • a megbeszélt gyakorlati vezetési órákon időben megjelenni (48 órával előre lemondani)
 • késés esetén az oktatóra legalább 30 percet várni
 • a hiányzást pótolni
 • forgalmi vizsga előtt nyilatkozatot tenni

Hallgatói észrevételek, bejelentések

Hallgatónak a képzés folyamatával kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket elsősorban az oktatónak jelezzék. Amennyiben az oktató nem tud megnyugtató megoldást ajánlani, úgy az ügyfélszolgálaton kérjék problémájuk megoldását, telefonon, írásban, illetve személyesen. Az ilyen módon sem rendezhető ügyek esetén keressék fel az iskolavezetőt.

Amennyiben az iskolavezető nem intézkedett megnyugtatóan, szakmai felügyeleti szervünkhöz fordulhat.

A képzést engedélyező és felügyeletet ellátó hatóság címe:

Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Képzés és Vizsgáztatási Osztály

Szolgáltatásaink

Szaktanfolyamok GKI

Képzések

Kategóriás képzések

Bemutatkozás

Kapcsolat

Főoldal

 

© Modern Mobil Group Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4. fszt | Adószám: 25341672-2-41 | Cégjegyzékszám: 01 09 278979

Szaktanfolyami képzési tevékenység engedély száma: KE/ST/81/A/2631/1/2016
Járművezető – képzési tevékenység engedély száma: KE/ST/82/A/2565/1/2016
Felnőttképzési engedély száma: E-001461/2016 ( 2016. május 18. – 2022. december 31.)

B/2021/000113 (2021. január 11. – visszavonásig) | E/2020/000389 (2020. november 24. – visszavonásig)
E-mail cím:
modernmobilgroup@gmail.com

© 2021 Modern Mobil Group Szolgáltató és Kere